فرم استخدام

  • فرم رزومه

    موارد ستاره دار اجباری هستند و باید حتما پر شوند.
  • مشخصات فردی

  • مشخصات تحصیلی (اطلاعات از مقطع دبیرستان به بعد ذکر شود)

  • سوابق کاری بیمه ای